Algemene voorwaarden MatchPerfect B.V.

Versie: 0923

In deze algemene voorwaarden hebben de hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen de volgende betekenis:

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van MatchPerfect B.V.;
Opdrachtnemer: MatchPerfect B.V. gevestigd te Uden;
Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die diensten van Opdrachtnemer afneemt, dan wel met wie Opdrachtnemer in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst;
Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Opdrachtnemer en een opdrachtgever tot stand komt;
Opdracht: iedere opdracht die door een opdrachtgever aan Opdrachtnemer wordt verstrekt;
Kandidaat: een door Opdrachtnemer in het kader van een opdracht voorgedragen persoon;
Arbeidskracht: een door Opdrachtnemer in het kader van een opdracht aan opdrachtgever ter beschikking gestelde arbeidskracht, waaronder in ieder geval begrepen werknemers en door Opdrachtnemer ingehuurde zelfstandigen.

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en een Opdrachtgever.
 2. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en een Opdrachtgever, voor de uitvoering waarvan door Opdrachtnemer derden moeten worden ingeschakeld.
 3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij Opdrachtnemer nadrukkelijk schriftelijk heeft aangegeven dat die voorwaarden wel van toepassing zijn.
 4. Partijen kunnen alleen schriftelijk wijzigingen ten opzichte van de Algemene Voorwaarden overeenkomen.
 5. Opdrachtnemer is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen en gewijzigde Algemene Voorwaarden van toepassingen te verklaren op Overeenkomsten. De (gewijzigde) Algemene Voorwaarden zijn op de website van Opdrachtnemer te raadplegen.
 6. Voor zover voor de Arbeidskracht beroeps- of gedragscodes gelden maken deze deel uit van de Overeenkomst. De Opdrachtgever verklaart de daaruit voortvloeiende verplichtingen volledig te zullen respecteren.

Artikel 2. Offertes

 1. Alle offertes zijdens Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld of overeengekomen.
 2. Offertes worden schriftelijk uitgebracht. Opdrachtnemer is slechts aan een offerte gebonden, indien en voor zover deze door Opdrachtgever binnen zes weken na dagtekening ervan schriftelijk wordt aanvaard. Offertes die niet binnen 6 weken na dagtekening zijn aanvaard, komen te vervallen.
 3. Alle tarieven in de offertes van Opdrachtnemer zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.

Artikel 3. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Opdrachtnemer zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Opdrachtnemer staat evenwel niet in voor het bereiken van een bepaald dan wel beoogd resultaat en garandeert in geen enkel geval een positief resultaat.
 2. Als zich onverhoopt een situatie voordoet, waarbij de Opdrachtgever niet tevreden is over de geleverde prestatie van Arbeidskrachten die bij Opdrachtnemer in dienst zijn, dan wel Arbeidskrachten die door Opdrachtnemer worden ingezet, dan verwacht Opdrachtnemer dat Opdrachtgever deze ontevredenheid bespreekbaar maakt en Opdrachtnemer zodoende de gelegenheid geeft om te herstellen en alsnog aan de verwachtingen te voldoen.
 3. De Arbeidskrachten zullen te allen tijde de medewerkers van Opdrachtgever respectvol benaderen. Opdrachtnemer verwacht van de Opdrachtgever en haar medewerkers eenzelfde respectvolle houding. Opdrachtnemer kan de in de Overeenkomst met Opdrachtgever omschreven diensten zelf of door derden laten verrichten.
 4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor, dat alle gegevens en/of voorzieningen, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt.

Artikel 4. Contractduur en uitvoeringstermijn

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van een concrete Opdracht, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat Opdrachtgever de geleverde prestatie van de daaraan voorafgaande fase heeft goedgekeurd.
 3. Zijn in het kader van de Overeenkomst termijnen voor het leveren van de prestatie door Opdrachtnemer overeengekomen, dan zijn dat nimmer fatale termijnen. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen, voordat verzuim intreedt.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt, dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de overeengekomen nog te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan passen partijen de overeenkomst in onderling overleg aan.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan Opdrachtnemer voor zover zij dat noodzakelijk acht, het tijdstip van voltooiing van de uitvoering van de Overeenkomst wijzigen. Opdrachtnemer treedt daarover tijdig in contact met Opdrachtgever.
 3. Indien de wijziging of aanvulling financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, treedt Opdrachtnemer daarover tijdig in contact met Opdrachtgever.

Artikel 6. Geheimhouding

Opdrachtnemer en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk, als die door de andere partij als zodanig is aangemerkt en/of als die voortvloeit uit de aard van de informatie. Vertrouwelijk is in ieder geval informatie over contracten, afnemers, prijsstellingen, klanten, financieel en commercieel bedrijfsbeleid en overige bedrijfsinformatie, waaronder doch niet beperkt tot informatie over de organisatie, beloningssystemen en personeelsbestand. Opdrachtnemer legt deze geheimhoudingsplicht ook aan de door haar in te zetten Arbeidskrachten op.

 

Artikel 7. Intellectuele eigendom

 1. Het auteursrecht op alle door of in opdracht van Opdrachtnemer vervaardigde stukken, waaronder in ieder geval offertes, rapporten, adviezen en ontwerpen, komt toe aan Opdrachtnemer.
 2. Door of in opdracht van Opdrachtnemer vervaardigde stukken zijn bestemd voor gebruik door Opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer aan derden, in welke vorm ook, ter inzage worden verstrekt of worden verveelvoudigd dan wel openbaar worden gemaakt.
 3. Voor zover dit niet onder de geheimhoudingsplicht valt, mag Opdrachtnemer de bij de uitvoering van de Overeenkomst verworven kennis voor andere doeleinden gebruiken.

Artikel 8. Beëindiging Overeenkomst

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
  • de Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer bestaande verplichtingen niet nakomt;
  • de Opdrachtgever overlijdt, in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, toetreedt tot de wettelijke schuldsaneringsregeling, onder curatele wordt gesteld, het bedrijf opheft of liquideert, dan wel daarin wezenlijke wijzigingen aanbrengt, zijn vermogen onder bewind wordt gesteld, dan wel beslag ten laste van hem wordt gelegd;
  • in geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke bij het sluiten van de Overeenkomst niet te voorziene omstandigheid, waardoor de nakoming van enige verplichting redelijkerwijs niet door Opdrachtnemer kan worden verlangd.
  • Het Opdrachtnemer op enig moment blijkt dat de Opdrachtgever onvoldoende kredietwaardig is.
 2. Indien Opdrachtnemer zich beroept op het ontbindingsrecht als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is geen enkele schadevergoeding of schadeloosstelling, hoe ook genaamd, door Opdrachtnemer verschuldigd. Voorts is de Opdrachtgever in dit geval verplicht het reeds door Opdrachtnemer uitgevoerde gedeelte van de betreffende Overeenkomst te vergoeden, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om een schadevergoeding te vorderen.

 

 

 Artikel 9. Gebreken en klachttermijn

 1. Klachten over door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden moeten, op straffe van verval van alle rechten, schriftelijk aan Opdrachtnemer worden gemeld binnen 8 dagen, maar in ieder geval binnen 14 dagen nadat de tekortkoming of de schade redelijkerwijs vastgesteld had kunnen worden.
 2. Indien Opdrachtnemer van mening is dat een klacht gegrond is, verricht Opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog zoals overeenkomen, tenzij dat inmiddels aantoonbaar onmogelijk of zinloos is geworden. Dit laatste moet Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Opdrachtnemer meedelen
 3. Als een goede nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is, is Opdrachtnemer slechts aansprakelijk binnen de grenzen van artikel 13.

 

Artikel 10. Vergoeding voor verleende diensten

 1. De door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde vergoeding voor verrichte diensten wordt per Overeenkomst tussen partijen vastgesteld.
 2. Door derden voor Opdrachtnemer gemaakte kosten worden gespecificeerd aan Opdrachtgever in rekening gebracht
 3. De tarieven zoals opgenomen in de offertes en aanbiedingen zijn exclusief reis- en verblijfskosten en andere opdracht gebonden kosten, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 11. Betaling

 1. Tenzij anders is overeengekomen dient betaling van de facturen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door middel van storting of overmaking in euro’s op een door Opdrachtnemer aangegeven bankrekening.
 2. Na het verstrijken van de betalingstermijn is Opdrachtgever, zonder nadere ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim en is vanaf de vervaldatum van de factuur over het opeisbare bedrag rente verschuldigd van 1% per maand.
 3. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 4. Opdrachtgever is niet bevoegd om zijn betalingsverplichting jegens Opdrachtnemer op te schorten, om welke reden dan ook, of te verrekenen met enige vordering die hij op Opdrachtnemer meent te hebben.
 5. Facturen moeten rechtstreeks aan Opdrachtnemer worden voldaan. Betalingen of voorschotten aan derden met de bedoeling betalingsverplichtingen aan Opdrachtnemer te voldoen, zijn niet toegestaan.
 6. Al hetgeen de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigd is, is terstond en ineens opeisbaar op het moment dat de Opdrachtgever overlijdt, in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, toetreedt tot de wettelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld, het bedrijf opheft of liquideert, dan wel daarin wezenlijke wijzigingen aanbrengt, zijn vermogen onder bewind wordt gesteld, dan wel beslag ten laste van hem wordt gelegd.

Artikel 12. Incassokosten

Alle kosten die Opdrachtnemer maakt, zowel in rechte als buiten rechte, teneinde nakoming, ontbinding of schadevergoeding te vorderen van de Overeenkomst, zijn voor rekening van de Opdrachtgever. Buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld conform de Staffel Buitengerechtelijke Incassokosten.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enigerlei, direct of indirecte materiële of immateriële schade hoe ook genaamd, die de Opdrachtgever lijdt in verband met of voortvloeiende uit een met Opdrachtnemer aangegane overeenkomst, een fout, tekortkoming of verzuim van Opdrachtnemer, een door Opdrachtnemer gedaan beroep op overmacht of een door Opdrachtnemer verleende dienst of door welke (andere) oorzaak dan ook, tenzij:
  • Opdrachtnemer ter zake de schade verzekerd is en die verzekering tot uitkering overgaat; in dat geval is de aansprakelijkheid in totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder die verzekering wordt uitbetaald;
  • de Opdrachtgever afnemer of de betreffende derde aantoont dat de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer.
 2. Voor zover in rechte mocht komen vast te staan dat de in het vorige lid omschreven beperking van aansprakelijkheid niet in stand kan blijven, dan geldt dat het door Opdrachtnemer te betalen bedrag terzake van schadevergoeding – inclusief boete – nooit hoger (zal) kunnen zijn dan het bedrag dat de Opdrachtgever uit hoofde van de betreffende Overeenkomst waaruit de schadeaanspraak voortvloeit, exclusief BTW, aan Opdrachtnemer heeft betaald c.q. verschuldigd is, met als maximum een factuurbedrag over een periode van zes maanden.
 3. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
  • onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens afkomstig van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de voor het project essentiële informatie.
  • verlies van gegevens. De Opdrachtgever zal zorgdragen voor back-up van bestanden respectievelijk kopieën van andere gegevens die door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld.
  • iedere tekortkoming van de Opdrachtgever bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van voldoende medewerking bij de uitvoering van de Overeenkomst. Indien de in dit lid genoemde omstandigheden leiden tot aanspraken van derden jegens Opdrachtnemer, zal Opdrachtgever Opdrachtnemer hiervan vrijwaren.
 4. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en gevolgschade, waaronder in ieder geval wordt begrepen geleden verlies, gederfde omzet en/of winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 5. Opdrachtnemer zal niet aansprakelijk worden gesteld indien de Opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks op een derde, dan wel op zijn verzekeringsmaatschappij te verhalen.
 6. Iedere vordering tot schadevergoeding vervalt indien de rechtsvordering tot betaling van die schade niet binnen één jaar na het schadeveroorzakende voorval in rechte is ingesteld.

Artikel 14. Overmacht

 1. Onder overmacht in de zin van dit artikel worden, naast hetgeen daaronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken verstaan, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen (bijvoorbeeld maar niet uitputtend: stakingen, ziekte of blijvende arbeidsongeschiktheid van de tewerkgestelde Arbeidskracht).
 2. Bij overmacht worden de verplichtingen van Opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin Opdrachtnemer haar verplichtingen wegens overmacht niet kan nakomen, langer dan twee maanden duurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval schadeplichtigheid ontstaat.
 3. Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al kosten heeft gemaakt, mag zij deze factureren en is Opdrachtgever gehouden de factuur te voldoen.

 

Artikel 15. Boetebeding

Indien Opdrachtgever in strijd handelt met één of meerdere verplichtingen die voortvloeien uit de artikelen 6 (Geheimhouding) en/of 7 (Intellectuele eigendom) van de Algemene Voorwaarden, dan verbeurt Opdrachtgever aan Opdrachtnemer, zonder dat daartoe voorafgaande ingebrekestelling of aanmaning is vereist en ongeacht of de overtreding aan Opdrachtgever valt toe te rekenen, per overtreding een direct opeisbare boete van € 15.000, alsmede een boete van € 1.000 per dag of gedeelte van een dag dat de overtreding voortduurt. Zulks onverminderd het recht van Opdrachtnemer om nakoming of volledige schadevergoeding van Opdrachtgever te vorderen.

Artikel 16. Geschilbeslechting

De overeenkomst tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever wordt beheerst door het Nederlandse recht. De rechter in het arrondissement waar Opdrachtnemer is gevestigd en/of kantoor houdt is exclusief bevoegd om van geschillen kennis te nemen. Daarnaast kan Opdrachtnemer er ook voor kiezen om geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het arrondissement waar Opdrachtgever is gevestigd en/of kantoor houdt.

Artikel 17. Toepasselijk recht

Op elke Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en op de Algemene Voorwaarden zelf, is Nederlands recht van toepassing. Opdrachtnemer draagt zorg voor een deugdelijke verwerking van de persoonsgegevens van betreffende Kandidaten en toepassing van AVG wetgeving.

Artikel 18. Nietigheid en rechtsgeldigheid bepalingen

Indien één of meer bepalingen uit de Algemene Voorwaarden nietig of niet rechtsgeldig blijken te zijn, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden van kracht.